Ministerul Transporturilor a elaborat un nou proiect de ordin de ministru pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza, precum si de autorizare a operatorilor economici. Potrivit documentului, aceste reglementari stabilesc in principal: procedura de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza. Se prevede ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre operatori economici autorizati si monitorizati de catre Registrul Auto Roman. Este prevazuta posibilitatea ca Registrul Auto Roman sa poata efectua verificari ale tahografelor si limitatoarelor de viteza. Se mai au in vedere conditiile de autorizare si functionare a operatorilor economici care monteaza, repara si/sau verifica tahografe si/sau limitatoare de viteza. Autorizarea se acorda in urma evaluarii de catre Registrul Auto Roman a capabilitatii tehnice a operatorului economic. Nu este neglijata monitorizarea operatorilor economici care monteaza, repara si/sau verifica tahografe si/sau limitatoare de viteza. Se prevede ca, pe perioada de valabilitate a autorizatiei, titularul de autorizatie sa fie monitorizat de RAR in baza unui contract de monitorizare.Reguli privind montarea tahografelorOrice aparat individual, nou sau reparat, trebuie certificat/verificat in ceea ce priveste buna functionare si exactitatea indicatiilor si inregistrarilor, de fabricant sau reprezentantul acestuia.Dupa montarea la bordul autovehiculului, tahograful si intreaga instalatie se verifica de RAR sau de operatorii economici autorizati.In cazul tahografelor digitale, dupa montarea la bordul autovehiculului trebuie efectuate operatiunile de activare si calibrare in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3821/85 cu modificarile si completarile ulterioare.Tahografele montate pe autovehicule trebuie verificate periodic o data la 2 ani de RAR sau de operatorii economici autorizati.In cazul tahografelor digitale, se impune efectuarea unei verificari de RAR sau de operatorii economici autorizati: dupa orice reparare a tahografului sau dupa orice modificare a coeficientului caracteristic al autovehiculului.La terminarea verificarii se elibereaza beneficiarului o dovada de verificare si se aplica o placa de montare pe sau in apropierea tahografului intr-un loc vizibil si usor accesibil. O copie a dovezii se pastreaza la verificator pe o perioada de 3 ani, impreuna cu diagrama tahografica de control rezultata in urma verificarilor, daca este cazul.Conditii stricte pentru limitatoarele de vitezaLimitatoarele de viteza pot fi montate si/sau reparate numai de operatorii economici autorizati si monitorizati de RAR.Verificarea limitatoarelor de viteza si a autovehiculelor in ceea ce priveste limitarea de viteza se efectueaza de RAR sau de operatorii economici autorizati.Este admisa montarea unui limitator de viteza numai daca acesta este omologat in conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 92/24/CEE privind dispozitivele limitatoare de viteza sau sistemele similare de limitare a vitezei montate pe diferite categorii de autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare sau cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 cu modificarile si completarile ulterioare.Verificarea initiala a limitatorului de viteza trebuie sa includa si verificarea tahografului cu eliberarea dovezii de verificare si aplicarea placii de montare in conformitate cu prevederile art. 10.Dupa montare, trebuie sigilate toate elementele specificate in planul de sigilare stabilit de fabricantul limitatorului de viteza.Operatorul economic autorizat trebuie sa aplice o marca pe sigiliile pe care le aplica.In cazul in care operatorul economic monteaza, repara si verifica tahografe si limitatoare de viteza, marca aplicata pe sigiliile limitatorului de viteza va fi aceeasi cu cea aplicata pe sigiliile tahografului.Dupa montarea unui limitator de viteza, se va mentiona de RAR in cartea de identitate a vehiculului viteza maxima care nu poate fi depasita constructiv datorita limitatorului.Limitatoarele de viteza montate pe autovehicul trebuie verificate periodic o data la 2 ani.Verificarea limitatorului de viteza trebuie sa includa si verificarea tahografului cu eliberarea dovezii de verificare si aplicarea unei noi placi de montare.Autorizarea operatorilor economici care monteaza, repara tahografe si limitatoareOperatorii economici pot fi autorizati pentru montarea, repararea si/sau verificarea tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza numai daca detin o abilitare scrisa din partea producatorului tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia si/sau pentru verificarea tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza numai daca detin o abilitare scrisa din partea producatorului de dispozitive de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia. Abilitarea din partea producatorului tahografelor si/sau al limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia si/sau, dupa caz, a producatorului de dispozitive de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia trebuie sa aiba in vedere atat dotarile tehnice, cat si instruirea personalului. RAR va acorda autorizarea numai operatorilor economici care indeplinesc toate conditiile de dotare tehnica generala prevazute de prezentele reglementari, precum si de dotare specifica stabilite de producatorul tahografelor si/sau al limitatoarelor de viteza ori de reprezentantul acestuia si/sau, dupa caz, de producatorul de dispozitive de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza ori de reprezentantul acestuia, care i-a abilitat.
De asemenea, operatorii economici trebuie sa dispuna de personal calificat corespunzator lucrarilor pe care le executa, sa asigure mentinerea sub control si stabilitatea proceselor de lucru, iar conducatorul atelierului de montare, reparare si/sau verificare sa indeplineasca conditia de capacitate profesionala prevazuta de prezentele reglementari.
Operatorul economic care solicita evaluarea capabilitatii sale tehnice in vederea autorizarii pentru prestarea de lucrari de montare, reparare si/sau verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza, va depune la RAR dosarul de autorizare cuprinzand urmatoarele documente:cererea-tip de evaluare a capabilitatii tehnice pentru prestarea de lucrari de montare, reparare si/sau verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza.chestionarul de autoevaluare a capabilitatii tehnice pentru prestarea de lucrari de montare, reparare si/sau verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza, conform modeluluicopie de pe statutul de functionare al operatorului economic, din care sa rezulte ca acesta are ca obiect de activitate prestarea unor servicii de montare/reparare in domeniul autocopie de pe certificatul de inmatriculare sau inregistrare la Oficiul Registrului Comertului si de pe anexa acestuia, cu avizele de functionare, sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu mentionarea adresei punctului de lucru (daca acesta difera de sediul social) si a activitatii;copie de pe documentul de abilitare din partea producatorului de tahografe si/sau de limitatoare de viteza ori a reprezentantului acestuia si/sau, dupa caz, din partea producatorului de dispozitive de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia (documentul de abilitare trebuie sa contina lista utilajelor si a mijloacelor de masurare necesare desfasurarii activitatii);copie de pe certificatul de atestare a capacitatii profesionale a conducatorului atelierului de reparatii si/sau de reglare in domeniul auto, eliberat de RAR conform legislatiei in vigoare;copii de pe certificatele de atestare profesionala, eliberate de producatorul de tahografe si/sau de limitatoare de viteza ori de reprezentantul acestuia si/sau, dupa caz, de producatorul de dispozitive de verificare a tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza ori de reprezentantul acestuia, pentru personalul direct implicat in lucrari de montare, reparare si/sau verificare a acestora.