Codul Muncii prevede in art. 39 alin. 2
lit b) si lit. c) obligatia salariatului de a respecta disciplina muncii.

Asigurarea disciplinei muncii este o conditie indispensabila pentru realizarea obiectivelor oricarei activitati desfasurate de un agent economic sau de oricare persoana juridica de alta natura. Dar asigurarea disciplinei muncii presupune si aplicarea, in conditiile legii, a unor sanctiuni disciplinare acelor salariati care, cu vinovatie, au savarsit o incalcare a obligatiilor ce le revin in calitate de parte a contractului individual de munca, adica o abatere disciplinara.
Disciplina muncii reprezinta o obligatie juridica, avand caracter de sinteza deoarece insumeaza si rezuma totalitatea indatoririlor de serviciu asumate de persoana respectiva prin incheierea contractului de munca.
TIPURI. Raspunderea disciplinara este o institutie specifica dreptului muncii si consta intr-un ansamblu de norme legale privind sanctionarea faptelor de incalcare cu vinovatie de catre salariat, indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa a obligatiilor asumate prin contractul individual de munca, inclusiv a normelor de comportare. Aceste fapte sunt denumite de lege abateri disciplinare (alin. 1 din Codul muncii).
Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
CONDITII. Raspunderea disciplinara poate fi angajata numai daca sunt intrunite toate elementele constitutive ale abaterii. Astfel angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
SANCTIUNI DISCIPLINARE. Potrivit Codului muncii, sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi zece zile lucratoare; c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. Sanctiunile mai sus-enumerate au caracter general, deoarece in cazul in care prin statute profesionale aprobate prin lege speciala se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta. Sanctiunile cuprinse in statutele disciplinare, respectiv altele decat cele prevazute in Codul muncii, sunt denumite, in literatura de specialitate, sanctiuni specifice, pentru a scoate in evidenta aplicabilitatea lor numai la anumite categorii de salariati.
CERCETARE PREALABILA. Cercetarea prealabila este o conditie de validitate pentru aplicarea oricareia dintre sanctiunile prevazute de lege. Astfel, prevede ca sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o sanctiune disciplinara, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. Neprezentarea salariatului la convocare fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

DECIZIA TREBUIE EMISA IN 30 DE ZILE