Consiliul European a solicitat Comisiei elaborarea unei foi de parcurs pentru energia regenerabila si analizarea posibilitatii atingerii unei ponderi de 15%

pentru energiile regenerabile pentru 2015, in timp ce Parlamentul European, doreste ca 25% din totalul de energie consumata sa provina din astfel de surse, pana in 2020.

Sectorul energetic beneficiaza de finantare din fondurile structurale (FS) europene pentru perioada 2007-2013 in cadrul Programului Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice" - Axa prioritara IV "imbunatatirea eficientei energetice in conditiile dezvoltarii durabile a sistemului energetic".

Criterii de eligibilitate

Solicitantul finantarilor pentru proiecte privind proiectele de valorificare a resurselor regenerabile trebuie sa fie un operator economic inregistrat conform prevederilor nationale in vigoare sau o autoritate a administratiei publice locale, care sa nu fie fi obtinut pentru acelasi proiect din programe de finantare nerambursabila. Cel care acceseaza banii europeni nu trebuie sa fie in stare de faliment sau lichidare, sa nu fie implicat in proceduri civile, penale sau administrative care ar putea afecta cofinantarea proiectului.

De asemenea, trebuie sa faca dovada ca si-a indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau a altor taxe catre bugetele national sau local si, dupa caz, a obligatiilor de plata privind reesalonarile. Banii vor fi alocati solicitantului direct, fara intermediari, care face dovada ca are experienta in implementarea de proiecte de investitii, ca detine resurse financiare, tehnice si umane necesare implementarii proiectului, operarii si mentinerii investitiei cel putin pe durata normata de viata, precum si a disponibilitatii cofinantarii.

inainte de a accesa fondurile europene, este indicat sa fie depus solicitarii pentru obtinerea acordurilor, aprobarilor si autorizatiilor cerute de legislatia in vigoare pentru lucrarile aferente realizarii proiectului, dobandirea acestora pana la data prevazuta in contractul de cofinantare a inceperii implementarii proiectului fiind obligatorie.

Solicitantul trebuie sa fie inregistrat profit in ultimii doi ani.

Contributii in natura

Cheltuielile facute de beneficiarul final pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca sunt indeplinite o serie de conditii minime, respectiv proiectul sa fie implementat in perioada 2007-2013, iar cheltuielile sa fie facute dupa data stabilita in contractul semnat de beneficiarul final cu

Autoritatea de Management (AM), cu respectarea legislatiei nationale in domeniu, care urmeaza a fi elaborata in conformitate cu normele europene. Cheltuielile trebuie sa fie certificate de Autoritatea de profil. Costurile eligibile ce pot fi finantate din fonduri publice vizeaza amortizarea, contributiile in natura, costurile pentru serviciile financiare, cumpararea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10 % din costul total al proiectului (pretul trebuie certificat de un evaluator profesionist), cumpararea de valori imobiliare, insa constructia nu trebuie sa fi primit asistenta din fonduri europene.

Daca taxa pe valoarea adaugata poate fi recuperata de beneficiar, atunci nu mai constituie un cost eligibil, asa cum nici costurile administrative, bancare, de asigurari, costurile implicate de administrarea si implementarea proiectelor nu pot fi acoperite cu bani europeni.

De la Ana la Caiafa

Fondurile Strucuturale functioneaza pe principiul rambursarii cheltuielilor efectuate. Dupa aprobarea deciziei CE de finantare din Fonduri a unui POS, se va primi un singur avans de 2% pentru anul 2007, 3% pentru anul 2008, si 2% in anul 2009, din contributia FS pentru intregul program operational.

Platile intermediare, respectiv cele care se fac pe parcursul programului operational trebuie transmise de beneficiari catre AM, sunt certificate de

Autoritatea de Certificare si trimise CE de 3 ori pe an. Plata se va efectua de catre CE in cel mult 2 luni de la primirea cererii de plata. CE plateste AP, care transfera banii beneficiarului final. Platile intermediare se calculeaza pe baza facturilor sau documentelor cu valoare justificativa echivalenta. Termenul aproximativ de rambursare a cheltuielilor certificate este de 6 luni.

Valoare avansului insumata cu toate platile intermediare efectuate in perioada 2007-2015, reprezinta maxim 95% din contributia fondurilor pentru un program operational. Plata diferentei finale (reprezentand 5% din contributia Fondurilor) se va face in cel mult 45 de zile de la data la care CE a acceptat raportul final sau declaratia de valabilitate a cererii de plata finala. Sumele alocate de UE pentru un proiect in 2007 trebuie cheltuite pana la 31 decembrie 2010.

OIE gestioneaza investitiile

Organismul Intermediar pentru Energie (OIE) este responsabil pentru implementarea proiectelor finantate prin POS, ce au ca scop imbunatatirea eficientei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie, reducerea impactului negativ al functionarii sistemului energetic asupra mediului. in ceea ce priveste valorificarea resurselor regenerabile de energie, vor fi alocate fonduri pentru realizarea de investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei, a biocombustibililor si a resurselor energetice geotermale.

Resurse conventionale

Au prioritate proiectele implementate in zone dezavantajate, cu un grad de poluare ridicat sau in care nu exista resurse conventionale de energie, intrucat proiectele trebuie sa conduca la crearea de noi locuri de munca, rentabilizarea costurilor legate de producerea si utilizarea energiei. Se va tine cont si de impactul asupra mediului. Proiectul se realizeaza in conformitate cu standardele si reglementarile tehnice in vigoare, iar costurile investitiei trebuie sa fie sub valoarea de piata la data depunerii aplicatiei. Recuperarea investitiei trebuie sa fie de maximum 50% din durata de viata a echipamentelor principale, care trebuie sa fie noi. Un alt criteriu de selectie va fi impactul social pe care il va avea realizarea proiectului.

Cofinantarea din surse proprii ale solicitantului trebuie sa depasesca valoarea finantarii nerambursabile.