Incepind cu 31 ianuarie, firmele din Bucuresti si din Ilfov isi pot depune declaratiile fiscale prin Internet. De acest "serviciu" vor beneficia toate firmele din tara, dar de anul viitor. Declaratiile fiscale care pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta sint Formularul 100, Declaratia rectificativa, Decontul de taxa pe valoarea adaugata, Declaratia privind impozitul pe profit, Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, Declaratia recapitulativa, Decontul privind accizele, Decontul privind impozitul la titei si la gazele naturale din productia interna si Situatia principalilor indicatori economico-financiari aferenti activitatii de jocuri de noroc.

Platitorii de impozite, taxe si contributii pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor prevazute prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca procedeu alternativ de depunere a declaratiilor fiscale.

Pentru depunerea prin mijloace electronice a declaratiilor fiscale, contribuabilii utilizeaza serviciul existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Completarea si transmiterea declaratiilor se fac in conformitate cu manualul de utilizare a serviciului "Depunere declaratii online", publicat pe site-ul ministerului.

Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, astfel cum a fost comunicata contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.

Pentru declararea unei obligatii bugetare, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se pot utiliza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.

In situatia in care platitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat, pentru aceeasi obligatie bugetara si aceeasi perioada de raportare, mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.

Orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

Pentru utilizarea metodei de depunere a declaratiilor prin mijloace electronice, contribuabilii au obligatia solicitarii certificatului digital de identificare a reprezentantului legal, denumit in continuare certificat digital.

Certificatul digital se elibereaza gratuit de Ministerul Finantelor Publice pe numele reprezentantului legal al contribuabilului.

Certificatul digital pentru depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice este utilizat de contribuabil numai in relatia cu organul fiscal.

Solicitarea certificatului digital se face de catre contribuabil prin depunerea unei cereri la Directia Generala a Finantelor Publice judeteana sau la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal.

Cererea mentionata se depune de catre reprezentantul legal al contribuabilului sau de catre persoana imputernicita de acesta, potrivit legii.

La depunerea cererii se prezinta urmatoarele documente: actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si in copie, documentele de identitate ale reprezentantului legal, in original si in copie, si un extras din Registrul Comertului care sa certifice persoanei calitatea de reprezentant legal, in original si in copie.

In cazul in care cererea se depune de catre persoana imputernicita, potrivit legii, ea va fi insotita si de documentele de identitate ale persoanei imputernicite, in original si in copie, si documentul de imputernicire, in original si in copie legalizata. Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifica realitatea datelor inscrise in cerere si pastreaza copiile documentelor prezentate. Copiile documentelor, copia legalizata a documentului de imputernicire si copia legalizata a documentelor de identitate ale reprezentantului legal, dupa caz, se anexeaza la cerere.

Certificatul digital se transmite reprezentantului legal al contribuabilului, prin posta electronica, la adresa mentionata in cerere.

Dupa primirea certificatului digital, reprezentantul legal al contribuabilului poate solicita emiterea certificatelor digitale de tip delegat, pentru cazul in care dreptul de semnare a declaratiilor fiscale se deleaga altor persoane.

Solicitarea certificatului digital de tip delegat se face de catre reprezentantul legal al contribuabilului, pe baza unei cereri care se completeaza direct pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu manualul de utilizare a serviciului "Depunere declaratii online".

In cazul sediilor secundare, inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, certificatul digital de tip delegat se solicita de catre entitatea care le-a infiintat.

Persoanele pentru care se solicita certificat de tip delegat se inregistreaza in sistem numai de catre reprezentantul legal al contribuabilului, care a obtinut certificat digital, conform prezentului ordin. Certificatul digital este valabil pe o perioada de doi ani.

Reinnoirea certificatului digital se face de catre reprezentantul legal, prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii online".