Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate. Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile. Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege. Activitatea de mediere se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala. PROFESIA DE MEDIATOR. Poate fi mediator persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate deplina de exercitiu; b) are studii superioare; c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere; d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati; e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei; f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere; g) a fost autorizata ca mediator, in conditiile prezentei legi. CONSILIUL DE MEDIERE. In vederea organizarii activitatii de mediere se infiinteaza Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti. Consiliul de mediere este format din noua membri alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatorii autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Membrii Consiliului de mediere sunt validati de ministrul Justitiei, pe o durata de doi ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeasi durata o singura data. Consiliul de mediere are urmatoarele atributii principale:
a) promoveaza activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati;
b) elaboreaza standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;
c) avizeaza programele de formare profesionala a mediatorilor;
d) intocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obtinut autorizarea in conformitate cu cadrul legal existent in domeniul formarii profesionale a adultilor;
e) autorizeaza mediatorii in conditiile prevazute de prezenta lege;
f) intocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati;
g) tine evidenta birourilor mediatorilor autorizati;
h) supravegheaza respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;
i) adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;
j) ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;
k) face propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;
l) adopta regulamentul privind organizarea si functionarea sa; m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de regulament. ORGANIZARE SI EXERCITARE. Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator, sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Mediatorul sau mediatorii asociati, titulari ai unui birou, pot angaja traducatori, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii de mediere. In desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva si registre proprii, precum si o evidenta financiar-contabila. Mediatorii pot constitui asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop promovarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEDIATORULUI