In legislatia romana aceasta modalitate de finantare, sponsorizarea, este reglementata prin Legea 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin instructiunile pentru aplicarea acestei legi.

Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
SPONSORUL SI BENEFICIARUL. Poate fi sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate, cu conditia ca sursele pentru sponsorizare sa nu provina de la buget.
Beneficiar al sponsorizarii poate fi:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile mai sus prevazute;
c) de asemenea, pot fi sponsorizati, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile de la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
Este de esenta unui raport juridic de sponsorizare finalitatea urmarita de parti si anume sprijinirea si sustinerea financiara si materiala a activitatii fara scop lucrativ desfasurata de beneficiarul sponsorizarii.
FACILITATI. Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit. De asemenea, scutirea se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare. Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice romane.
Facilitatile prevazute in lege nu se acorda in cazul:
a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.
De asemenea, nu beneficiaza de facilitati sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.
INCHEIERE. Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor. Astfel, un contract de sponsorizare se incheie in mod valabil din punct de vedere juridic daca consimtamantul partilor este consemnat
intr-un act scris care sa contina precizarile prevazute de lege si anume: obiectul sponsorizarii, bunurile materiale sau mijloacele financiare, valoarea sponsorizarii, durata sponsorizarii si drepturile si obligatiile fiecarei parti asumate prin contractul de sponsorizare.
VALOARE. In ceea ce priveste valoarea sponsorizarii, acest aspect este reglementat in mod expres si separat in lege: ""In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar"". In privinta mijloacelor financiare, partile sunt obligate sa specifice in mod neechivoc valoarea acestora in contractul de sponsorizare.
Sponsorizarea in bani si sau in bunuri materiale se va consemna in evidenta contabila a sponsorului si a beneficiarului sponsorizarii, daca prin lege acestia au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii, pe baza documentelor care atesta efectuarea platii sau predarea, respectiv primirea bunurilor materiale.
In cazul institutiilor, acestea au obligatia de a prezenta in conturile de executie bugetara trimestriala sau anuala situatia primind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli. Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile mai sus amintite se inregistreaza in contabilitatea acestora.
Legea impune de asemenea, obligativitatea precizarii exprese in contract a duratei sponsorizarii. Acest aspect isi gaseste deplina justificare in cazul contractelor de sponsorizare cu executare succesiva care presupun prestatii periodice din partea sponsorului.
In acest sens, sponsorul se obliga prin contract sa furnizeze beneficiarului anumite cantitati de bunuri materiale sau sa puna la dispozitia acestuia sume de bani la diferite intervale de timp pana la expirarea unui termen limita care trebuie specificat in contract. Astfel, contractul de sponsorizare trebuie sa prevada data limita pana la care sponsorul este tinut sa isi indeplineasca prestatiile periodice si datele scadentei acestora. Este posibil ca sponsorizarea sa fie constatata printr-un contract cu executare dintr-o data, sponsorul obligandu-se sa execute prestatia sa fata de beneficiar la un moment unic si astfel din punct de vedere temporal obligatia se stinge in acel moment. In acest caz, partile sunt obligate sa prevada data exacta a executarii prestatiei asumate de sponsor.

DREPTURI SI OBLIGATII