Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Potrivit legii, prin prelucrare a datelor cu caracter personal se intelege orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea (pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese), dezvaluirea catre terti prin transmitere, etc. Prin date cu caracter personal se inteleg acele informatii care pot fi puse direct sau indirect in legatura cu o persoana fizica identificata sau identificabila (de exemplu: informatii referitoare la nume, prenume, adresa, telefon, cod numeric personal etc.). Operator, in sensul legii, este orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilesc scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau este desemnata ca operator in baza unui act normativ (de exemplu pot fi operatori instututiile bancare, societatile de leasing, notarii publici, agentiile de jocuri de noroc, etc.). Pentru ca o prelucrare sa intre sub incidenta prevederilor Legii nr. 677/2001 este necesar ca ea sa se desfasoare in cadrul unui sistem de evidenta, cum ar fi: crearea unei baze de date pentru clientii companiei, arhivarea unei baze de date cu caracter personal ordonata dupa criteriul alfabetic etc. Autoritatea de supraveghere, in sensul aplicarii Legii 677/2001, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 102/2005, este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Conform legii nr. 677/ 2001, art. 22 alin. 1, ""Operatorul este obligat sa notifice autoritatii de supraveghere, personal sau prin reprezentant, inainte de efectuarea oricarei prelucrari"". Aceasta notificare se realizeaza prin completarea si trimiterea la autoritatea de supraveghere a unui formular, anterior inceperii prelucrarii de date. Analizarea notificarilor si intocmirea raspunsului catre operatori se efectueaza in cinci zile. OBLIGATII. Conditii care trebuie respectate pe durata prelucrarii: a) prelucrarea sa se faca cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale; b) colectarea in scopuri determinate, explicite si legitime; c) datele cu caracter personal sa fie exacte si actualizate; d) datele cu caracter personal sa fie stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate; e) existenta consimtamantului persoanei vizate - acesta trebuie manifestat in mod expres si neechivoc. DREPTURI. Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii, drepturile ce revin persoanei vizate, adica persoana careia i se prelucreaza datele cu caracter personal, au fost prevazute expres, astfel: Dreptul persoanei vizate la informare (art. 12 din Legea 677/2001) - in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective: a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul in care se face prelucrarea datelor; c) informatii suplimentare (destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate); d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii. Dreptul la acces la date (art. 13 din Legea 677/2001 ) - orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Dreptul de interventie (art. 14 din Legea 677/2001) - orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Dreptul de opozitie (art. 15 din Legea 677/2001 ) - persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. Dreptul de a se adresa justitiei (art. 18 din Legea 677/2001 ) - fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru. EXCEPTII