Puterea si-a luat angajamentul schimbarii presedintilor pesedisti ai celor doua Camere ale Parlamentului, pana la 15 septembrie. De succesul acestei actiuni depind functionarea coalitiei PNL-PD-UDMR-PC si stabilitatea guvernarii. Batalia politica
Puterea si-a luat angajamentul schimbarii presedintilor pesedisti ai celor doua Camere ale Parlamentului, pana la 15 septembrie. De succesul acestei actiuni depind functionarea coalitiei PNL-PD-UDMR-PC si stabilitatea guvernarii. Batalia politica se anunta deosebit de dura, avand in vedere carentele legislatiei referitoare la procedurile de revocare a sefilor celor doua Camere. Puterea doreste modificarea regulamentelor de functionare ale Camerei Deputatilor si Senatului, astfel incat presedintii sa poata fi revocati cu majoritatea simpla a membrilor fiecarei Camere. Reprezentantii Coalitiei motiveaza ca, in acest moment, Parlamentul prezinta o configuratie politica diferita de cea rezultata in urma alegerilor de anul trecut. Din punct de vedere procedural, Puterea invoca prevederile constitutionale: membrii Biroului permanent pot fi revocati inainte de expirarea mandatului. Iar presedintele, ca membru al Biroului permanent, trebuie sa aiba parte de acelasi tratament. In regulamentele de functionare a Parlamentului se prevede ca presedintii forurilor legislative sunt alesi pe durata mandatului Camerelor. Adica pe patru ani. ZIUA a incercat sa afle parerea membrilor Birourilor permanente in legatura cu schimbarea presedintilor Camerelor. Acestia au invocat argumente exclusiv politice, evitand sa spuna daca Nastase si Vacaroiu au incalcat in vreun fel actualele norme. Prezentam extrase din regulamentele celor doua Camere referitoare la alegerea si atributiile conducerilor acestor foruri, pentru a vedea care sunt, in acest moment, "sarcinile de serviciu" ale sefilor Legislativului. (D.I.)
Regulamentul Camerei Deputatilor (extrase)
Presedintele: alegere, atributii
Art. 20. - (1) Dupa constituirea legala a Camerei Deputatilor se aleg presedintele Camerei Deputatilor si apoi ceilalti membri ai Biroului permanent al acesteia.
(2) Presedintele Camerei Deputatilor este si presedintele Biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepresedinti, 4 secretari si 4 chestori.
(3) Biroul permanent se alcatuieste prin negocieri intre liderii grupurilor parlamentare, respectandu-se configuratia politica a Camerei, asa cum rezulta din constituirea grupurilor parlamentare.
Art. 31. - Presedintele Camerei Deputatilor are urmatoarele atributii:
a) convoaca deputatii in sesiuni ordinare sau extraordinare;
b) conduce lucrarile Camerei Deputatilor, asistat obligatoriu de 2 secretari, si asigura mentinerea ordinii in timpul dezbaterilor, precum si respectarea regulamentului;
c) acorda cuvantul, modereaza discutiile, sintetizeaza problemele puse in dezbatere, stabileste ordinea votarii, precizeaza semnificatia votului si anunta rezultatul acestuia;
d) conduce lucrarile sedintelor Biroului permanent;
e) convoaca Comitetul ordinii de zi, prezideaza lucrarile acestuia si ii supune spre aprobare proiectele ordinii de zi si programului de lucru ale Camerei;
f) sesizeaza Curtea Constitutionala in conditiile prevazute la art. 146 lit. a), b), c) si e) din Constitutia Romaniei;
g) asigura trimiterea de indata la Senat, spre dezbatere, a proiectelor de legi adoptate sau respinse de Camera, sau, dupa caz, Presedintelui Romaniei, spre promulgare, a legilor votate, in termenele stabilite de lege;
h) reprezinta Camera Deputatilor in relatiile interne si externe;
i) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezentul regulament, precum si insarcinarile date de Camera Deputatilor
Art. 32. - Vicepresedintii indeplinesc, prin rotatie, atributiile presedintelui, la cererea sa sau in caz de indisponibilitate a acestuia, precum si alte sarcini incredintate de Biroul permanent.
Biroul Permanent: alegere, atributii
Art. 23. - (1) Alegerea vicepresedintilor, a secretarilor si a chestorilor care compun Biroul permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare.
(2) In vederea depunerii propunerilor Camera Deputatilor stabileste numarul de locuri din Biroul permanent, care revine, pe functii, grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei politice a Camerei.
(3) Propunerile nominale pentru functiile prevazute la alin. (1) se fac de catre liderii grupurilor parlamentare, in limita numarului de locuri stabilit potrivit alin. (2). Lista candidatilor propusi pentru Biroul permanent se supune in intregime votului Camerei Deputatilor si se aproba cu majoritatea voturilor deputatilor. Daca nu se realizeaza aceasta majoritate, se organizeaza un nou tur de scrutin, in care lista este aprobata cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti. Votul este secret si se exprima prin bile.
Art. 24. - Vicepresedintii, secretarii si chestorii sunt alesi la inceputul fiecarei sesiuni ordinare.
Art. 25. - Oricarui membru al Biroului permanent i se poate revoca mandatul inainte de expirarea acestuia, la cererea motivata a grupului parlamentar care l-a propus sau a cel putin unei treimi din numarul deputatilor provenind din minimum trei grupuri parlamentare. Votul este secret si se exprima prin bile pentru fiecare caz, in cel mult 15 zile de la data inregistrarii cererii de revocare.
(nota: - Decizia Curtii Constitutionale nr.62 din 1 februarie 2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 153 din 21 februarie 2005, constata ca dispozitiile art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor sunt neconstitutionale, deoarece prevad ca propunerea de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor si a celorlalti membri ai Biroului permanent sa poata fi facuta si de alte grupuri parlamentare decat grupul sau grupurile care i-au propus pentru a fi alesi).
Art. 29. - (1) Biroul permanent al Camerei Deputatilor are urmatoarele atributii:
a) propune Camerei data inceperii si data incheierii sesiunilor parlamentare;
b) solicita presedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare;
c) supune aprobarii Camerei Deputatilor regulamentul acesteia, precum si propunerile de modificare;
d) prezinta Camerei Deputatilor spre aprobare proiectul de buget al acesteia si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
e) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor Camerei Deputatilor;
f) primeste si distribuie proiectele de legi, propunerile legislative si rapoartele comisiilor parlamentare, in ordinea depunerii acestora, si hotaraste, in cazul initiativelor legislative, retinerea lor spre dezbatere si adoptare ca prima Camera sesizata sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputatilor este Camera decizionala;
g) intocmeste proiectul ordinii de zi a sedintelor Camerei si programul de lucru al acesteia;
h) organizeaza relatiile Camerei cu parlamentele altor state si cu organizatiile parlamentare pe baza consultarii, in functie de natura actiunilor avute in vedere, a Comitetului director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare, a Comisiei de politica externa si a altor comisii permanente, informand Camera Deputatilor asupra masurilor stabilite, inclusiv cu privire la componenta nominala a delegatiilor;
i) supune spre aprobare Camerei Deputatilor componenta delegatiilor permanente la organizatiile parlamentare mondiale sau regionale, pe baza consultarii grupurilor parlamentare si cu respectarea configuratiei politice a Camerei;
j) aproba statul de functii si regulamentul serviciilor Camerei Deputatilor; supune aprobarii Camerei structura serviciilor acesteia;
k) conduce si controleaza serviciile Camerei Deputatilor;
l) aproba regulamentul privind paza si accesul persoanelor in sediul Camerei Deputatilor;
m) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezentul regulament, alte dispozitii legale sau insarcinari date de Camera Deputatilor.
(2) Dezbaterile din Biroul permanent se consemneaza in procese-verbale sau in stenograme.
(3) Deputatii pot consulta stenogramele sau pot obtine o copie de pe acestea, cu exceptia celor declarate confidentiale de catre Biroul permanent, care pot fi numai consultate.
Art. 30. - Biroul permanent se convoaca la cererea presedintelui Camerei Deputatilor sau la cererea a cel putin 4 membri ai sai.
Regulamentul Senatului (extrase)
Presedintele si Biroul permanent: alegere, atributii
Art.22.- (1) Dupa constituirea legala a Senatului se aleg presedintele Senatului si ceilalti membri ai Biroului permanent al acestuia.
(2) Biroul permanent al Senatului se compune din: presedintele Senatului, 4 vicepresedinti, 4 secretari si 2 chestori. Presedintele Senatului este si presedintele Biroului permanent.
(3) Repartizarea functiilor in Biroul permanent se stabileste prin negocieri intre reprezentantii grupurilor parlamentare, respectandu-se configuratia politica a Senatului asa cum rezulta din constituirea initiala a grupurilor parlamentare. In cazul in care nu se ajunge la un acord, problema se supune votului Senatului
Art.23.- (1) Presedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de grupurile parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere.
(2) Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritatii senatorilor.
(3) Daca nici un candidat nu a intrunit numarul de voturi necesar, se organizeaza un al doilea tur de scrutin, la care participa primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi, sau, dupa caz, primul clasat si candidatii care s-au clasat pe locul al doilea cu un numar egal de voturi; va fi declarat presedinte al Senatului candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi din totalul voturilor exprimate.
(4) In caz de egalitate de voturi se organizeaza un nou tur de scrutin.
Art.24.- Presedintele Senatului este ales pe durata mandatului acestei Camere a Parlamentului.
Art.29.- (1) Membrii Biroului permanent pot fi revocati, inainte de expirarea mandatului, la cererea grupului parlamentar pe care il reprezinta, prin votul majoritatii senatorilor. Votul este secret si se exprima prin bile.
(2) Cererea de revocare se supune aprobarii Senatului dupa 3 zile de la inregistrare, dar nu mai tarziu de 10 zile.
Art.31.- Functiile din Biroul permanent, devenite vacante in timpul sesiunii, se ocupa la propunerea grupului parlamentar caruia i-a fost repartizata functia respectiva, in conditiile prevazute la art.26.
Art.32.- (1) Biroul permanent al Senatului are urmatoarele atributii:
a) propune Senatului datele de incepere si de terminare ale fiecarei sesiuni a Senatului, conform art. 63 din Constitutie;
b) solicita presedintelui Senatului convocarea in sesiune extraordinara;
c) supune aprobarii plenului Regulamentul Senatului, precum si propunerile de modificare a acestuia;
d) pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor Senatului;
e) primeste proiectele de lege si propunerile legislative si sesizeaza comisiile permanente in vederea intocmirii rapoartelor si a elaborarii avizelor, dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative si a rapoartelor tuturor senatorilor;
f) intocmeste, proiectul ordinii de zi a sedintelor Senatului si programul de activitate, cu participarea presedintilor grupurilor parlamentare, a presedintilor comisiilor permanente si cu consultarea reprezentantului Guvernului pentru relatia cu Parlamentul;
g) organizeaza relatiile Senatului cu parlamentele altor state si cu organizatiile parlamentare, stabileste componenta nominala a delegatiilor;
h) analizeaza si supune dezbaterii Senatului propunerile Comisiei de politica externa privind orientarile generale ale politicii externe a Romaniei sau programele de politica externa;
i) supune spre aprobare Senatului componenta delegatiilor permanente la organizatiile parlamentare mondiale, europene sau regionale, pe baza consultarii grupurilor parlamentare;
j) prezinta Senatului proiectul de buget al acestuia si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
k) exercita controlul financiar-contabil si ia hotararile ce se impun in acest domeniu;
l) supune aprobarii Senatului structura serviciilor acestuia;
m) propune Senatului numirea secretarului general;
n) aproba statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a serviciilor Senatului, la propunerea secretarului general, precum si regulamente privind desfasurarea activitatii serviciilor Senatului;
o) controleaza serviciile Senatului;
p) aproba regulamentul privind paza, accesul si serviciul de permanenta in sediul Senatului;
r) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul Regulament sau insarcinari date de Senat.
Art.33.- Biroul permanent se convoaca la cererea presedintelui Senatului sau la cererea a cel putin 4 membri ai sai.
Art.35.- (1) Presedintele Senatului are urmatoarele atributii:
a) convoaca Senatul in sesiuni ordinare si extraordinare;
b) conduce lucrarile Senatului, asistat de doi secretari;
c) acorda cuvantul, modereaza discutiile, sintetizeaza problemele supuse dezbaterii, stabileste ordinea votarii, anunta rezultatul acesteia si proclama rezultatul votului;
d) asigura mentinerea ordinii in timpul dezbaterilor si respectarea regulamentului;
e) conduce lucrarile Biroului permanent;
f) reprezinta Senatul in relatiile cu Presedintele Romaniei, Camera Deputatilor, Guvernul si Curtea Constitutionala;
g) reprezinta Senatul in relatiile interne si externe;
h) poate sesiza Curtea Constitutionala, in conditiile prevazute la art.144 lit.a) si b) din Constitutie;
i) dispune de fondul presedintelui, conform legii si in limitele prevederilor bugetare;
j) aproba decontarea cheltuielilor pentru deplasarile in strainatate pe care le-a dispus;
k) aproba indemnizatiile persoanelor utilizate in cadrul Senatului in calitate de colaboratori, precum si decontarea cheltuielilor suportate de persoanele invitate pentru audieri la Senat;
l) indeplineste si alte atributii prevazute de prezentul regulament sau insarcinari date de Senat.
(2) Presedintele Senatului asigura interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, conform art.97 din Constitutie.
Art.36.- (1) Vicepresedintii indeplinesc, in ordinea stabilita de Biroul permanent, atributii ale presedintelui, la solicitarea sau in absenta acestuia.
(2) In perioada in care presedintele Senatului asigura interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, atributiile presedintelui Senatului se exercita de unul dintre vicepresedinti, ales prin vot secret, cu majoritatea voturilor senatorilor.
Radu Berceanu (PD), vicepresedinte al Senatului: Presedintii Camerelor, reprezentantii lui Dumnezeu
"Argumentul este ca daca jumatate plus unu te-a votat intr-un loc, tot jumatate plus unu te da jos. Daca Guvernul nu are sustinerea a jumatate plus unu in Parlament, acel Guvern cade, se duce. In schimb, pentru presedintii din cele doua Camere aceasta judecata nu e valabila. Ei sunt reprezentantii lui Dumnezeu pe Pamant, aceasta este credinta care s-a perpetuat. S-au obisnuit ca daca au fost votati, patru ani nu mai au treaba cu nimeni. Nu e constitutional. Asa s-a ajuns si la baronii locali: un presedinte de consiliu judetean mituia pe toata lumea sa obtina voturi si dupa aia nu mai cunostea pe nimeni, nu mai raspundea in fata nimanui. La noi s-au facut tot felul de modificari ale acestui principiu al dreptului roman, incat ne confruntam cu astfel de probleme. Presedintii Consiliilor Judetene sunt votati cu jumatate plus unu si dati jos cu doua treimi, dar nu in orice conditii. E aberant".
George Cutas (PC), vicepresedinte al Senatului: Prevedere a protocolului Coalitiei
"S-a decis, in cadrul Coalitiei, schimbarea regulamentului celor doua Camere. Protocolul care s-a semnat prevede clar acest lucru. Nu se pune problema numelor. Este vorba despre schimbarea regulamentului si pentru gasirea unei solutii constitutionale. Noi militam pentru o solutie constitutionala. Argumentele in baza carora se vor face aceste schimbari le vom vedea".
Hunor Kelemen (UDMR), chestor al Camerei Deputatilor: Revocarea este necesara, avem o alta majoritate parlamentara
"Nu as putea sa citez nici un articol din regulament care sa fi fost incalcat de dl. Nastase. Domnia sa este un politician versat, nu face greseli procedurale. De 15 ani a invatat si stie ce inseamna Parlamentul. Problema nu se pune insa in acest mod. La momentul alegerilor exista o majoritate parlamentara, iar acum este alta. La doua zile, dupa ce fostul PUR a votat pentru PSD, s-a creat Coalitia deci este vorba despre o alta impartire a fortelor in Parlament. Pe urma, Constitutia prevede ca chiar presedintele tarii poate fi schimbat, e drept in conditii extrem de grele. Este normal deci ca si presedintii Camerei si Senatului sa fie schimbati. Art. 64 alin. 2 din Constitutie precizeaza ca membrii Biroului Permanent pot fi schimbati inainte de finalizarea mandatului. Dl. Nastase este membru al Biroului Permanent, deci poate fi schimbat".
Victor Ponta (PSD), secretar al Camerei Deputatilor: Este doar vointa lui Traian Basescu
"Nu exista argumente pentru revocarea presedintelui Adrian Nastase. Este vorba numai despre vointa presedintelui Basescu, exprimata prin portavocea sa, Emil Boc. Ca presedinte al Camerei, Nastase nu a facut nimic neregulamentar. Mai mult, nici un parlamentar nu a contestat vreun demers al sau. In calitatea mea de membru al Biroului Permanent va pot spune ca puterea detine majoritatea in Birou si oricum tot ce se face acolo se voteaza".
Antonie Iorgovan (PSD), secretar al Senatului: Nu exista argumente pentru schimbare
"Eu le recomand sa citeasca de foarte multe ori Constitutia. Ii avertizez ca se vor lovi de profesionistii din PSD. Avem profesionisti in toate domeniile. Le vom pregati atatea actiuni la Curtea Constitutionala cat nu le pot duce. Daca s-au agitat in vara asta sa creeze un curent de opinie impotriva Curtii Constitutionale. Se insala, Curtea Constitutionala nu va fi intimidata. Sa schimbam presedintii celor doua Camere ca vrea presedintele Basescu.
El are probleme de ordin moral si penal. Tariceanu a devenit iarasi catelul lui Basescu, iar Marko Bela nu stiu de ce actioneaza astfel. Cum sa schimbam presedintii cand Constitutia prevede clar mandatul de patru ani? Nu exista argumente pentru schimbare".

Ziua

Sursa: ZiuaTe-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.