Pe site-ul MSP se afla in dezbatere publica proiectul de Ordin privind activitatea de inregistrare pe baze populationale a datelor bolnavilor de cancer si infiintarea Registrelor Regionale de Cancer. Proiectul vizeaza ali­nierea acestei activi­tati la standardele si recomandarile Ret­e­lei Eu­­ropene a Registrelor de Cancer si Agentiei In­te­rn­a­tio­­nale pentru Cercetarea Can­cerelor, Lyon, a OMS. Vor fi constituite opt registre regionale de cancer si opt centre de implementare a regis­trelor regionale de cancer. Functionarea Centrelor de implementare a Registrului Regional de Cancer va fi asi­gu­rata din fondurile alocate pentru derularea programelor nationale de sanatate. Date. Potrivit acestui proiect, colectarea, clasifica­rea si codificarea datelor din re­gistrele de cancer se vor efec­tua la standarde europene. Pentru aceasta va fi reorganizat cadrul institutional la ni­ve­lul practicilor europene. Astfel, se va asigura nu doar o simpla colectare a datelor, ci si o permanenta monitorizare si evaluare a activitatilor spe­ci­fice. "Datele de morbiditate prin cancer trebuie sa devina disponibile, de calitate si comparabile cu cele produse de registrele europene si sa creeze baza pentru mai buna monitorizare a incidentei si mortalitatii cancerului in po­pu­­latie." Conform acestui proiect, "un caz raportabil il cons­tituie orice tumoare pri­ma­ra nou diagnosticata dupa data de 1 ianuarie 2008, pentru care, prin metode clinice si/sau de laborator, s-a stabilit un diagnostic raportabil. In septembrie 2007, pre­se­­dintele Asociatiei de On­co­logie Medicala din Romania, prof. dr Florin Badulescu, im­preu­na cu un grup de specia­lis­ti, a castigat un grant in va­loare de 5 miliarde de lei vechi pentru realizarea regis­tru­lui regio­nal de cancer Oltenia, care va fi finalizat in 2009. Acesta se adauga teh­ni­cii de calcul achi­zitio­ante deja prin Banca Mondiala. De ase­me­nea, prof. dr Ba­dulescu a pu­blicat in premiera versiunea in limba romana a clasi­fi­­carii tumorilor maligne. In Romania, Registrul National de Cancer a fost infiintat in 1981. magda.marincovici@jurnalul.ro