Potrivit noilor modificari legislative, cererea pentru acordarea cetateniei romane sau de redobandire a ei se formuleaza in limba romana, se adreseaza Comisiei pentru cetatenie si, insotita de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor legale, se depune personal la sediul Ministerului Justitiei, Directia Cetatenie.

Un mare pas inainte este faptul ca cererea poate fi depusa si prin mandatar cu procura speciala si autentica, in cazuri temeinic justificate. Persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot depune aceasta solicitare la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale Romaniei, cererile lor urmand sa fie inaintate de indata Comisiei pentru cetatenie.

Interviul necesar pentru a verifica daca solicitantii cunosc limba romana si Constitutia tarii va fi organizat intr-un termen ce nu va depasi sase luni de la momentul in care s-a stabilit ca petitionarul indeplineste conditiile legale pentru a primi cetatenia.

O noua cerere de acordare sau de redobandire a cetateniei romane poate fi facuta dupa un an de zile de la data respingerii cererii anterioare.Ordonanta de urgentaPentru modificarea si completarea legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata
Avand in vedere necesitatea asigurarii celeritatii in procesarea numarului extrem de mare de cereri de acordare, respectiv redobandire a cetateniei romane,

Luand in considerare emiterea unui ordin al ministrului Justitiei prin care acesta sa constate indeplinirea conditiilor pentru acordarea, redobandirea, retragerea cetateniei romane si respectiv renuntarea la cetatenia romana, ca modalitate de solutionare mai rapida a cererilor de acordare, redobandire, retragere si respectiv renuntare la cetatenia romana,

Avand in vedere necesitatea reorganizarii in scopul eficientizarii activitatii Comisiei pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei care, la acest moment, nu are un program de lucru permanent, nu functioneaza, potrivit reglementarii in vigoare, cu un numar de cinci judecatori care isi desfasoara activitatea in acelasi timp si in cadrul instantei judecatoresti,

Luand in considerare cresterea semnificativa a cererilor de redobandire a cetateniei romane, precum si urgenta solutionarii acestora,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Contitutie, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I - Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98, din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile utlerioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.    Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 11 - Aprobarea cererilor de acordare ori de redobandire a cetateniei romane se face prin ordin al ministrului Justitiei, care apreciaza, in acest sens, asupra propunerilor Comisiei pentru cetatenie.
Ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

2.    Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins

Art. 12 - Cererea de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane se formuleaza in limba romana, se depune personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica si este insotita de acte care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.

Cererea de acordare a cetateniei romane intemeiata pe dispozitiile art. 8 se adreseaza Comisiei pentru cetatenie si se depune personal la sediul Ministerului Justitiei, Directia Cetatenie.

Persoanele care au domiciliul sau resedinta in strainatate pot depune cererea de acordare, intemeiata pe dispozitiile art. 10 1, sau de redobandire a cetateniei romane, insotita de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale Romaniei. Cererile vor fi inaintate de indata Comisiei pentru cetatenie.

3.    Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 13 - Cererile de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane se adreseaza Comisiei pentru cetatenie, denumita in continuare Comisia, entitate fara personalitate juridica din cadrul Ministerului Justitiei care verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

Comisia are un secretariat tehnic constituit in cadrul directiei de specialitate a Ministerului Justitiei. Directorul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei este totodata si presedintele Comisiei pentru cetatenie.

Comisia are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte si patru membri, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor din cadrul Ministerului Justitiei, numiti prin ordin al ministrului Justitiei. Lucrarile Comisiei se desfasoara in prezenta a cel putin trei membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru desemnat de acesta.

Indeplnirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea sau redobandirea cetateniei romane se constata printr-un rapot motivat, care se adopta de Comisie cu votul majoritatii celor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Comisiei sau al inlocuitorului acestuia este decisiv.

4.    Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14 - Cererea de acordare sau de redobandire a cetateniei este inregistrata la secretariatul tehnic al Comisiei. In cazul in care constata lipsa unor documente necesare solutionarii cererii, presedintele Comisiei pentru cetatenie solicita prin rezolutie completarea dosarului. In cazul in care, in termen de cel mult sase luni de la primirea solicitarii nu sunt transmise actele necesare, cererea se va respinge ca nesustinuta.

Presedintele Comisiei pentru cetatenie, prin rezolutie, stabileste termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau redobandire a cetateniei, dispunand totodata:
a) publicarea, pe cheltuiala solicitantului, a extrasului cererii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
b) solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiilor de la art. 8 alin 1 lit. b) si e).

Orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica care detine date sau informatii cu privire la neindeplinirea conditiilor necesare acordarii sau redobandirii cetateniei de persoanele ale caror cereri au fost publicate poate sesiza in acest sens Comisia pentu cetatenie.

La termenul stabilit in vederea dezbaterii cererii, Comisia verifica indeplinirea conditiilor necesare accordarii sau redobandirii cetateniei, cu exceptia conditiei prevazute la art. 8 alin. 1 lit. f) si g).

In cazul in care Comisia constata necesitatea audierii unor persoane care ar putea da informatii utile in vederea solutionarii cererii, dispune citarea acestora, stabilind un nou termen.

In cazul in care sunt intrunite conditiile pentru acordarea cetateniei romane, Comisia stabileste, intr-un termen ce nu va depasi sase luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea conditiilor prevazute de art. 8 alin. 1lit. f) si g).

5.    Articolul 15 se abroga
6.    Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 16 ­ In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea ori redobandirea cetateniei, precum si in cazul nepromovarii interviului prevazut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentarii in mod nejustificat la sustinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune ministrului Justitiei respingerea cererii.

O noua cerere de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se poate depune dupa un an de la respingerea cererii anterioare.

7.    Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 17 - Daca solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va intocmi un raport in care va mentiona intrunirea conditiilor legale pentru acordarea sau, dupa caz, redobandirea cetateniei.

Raportul insotit de cererea de acordare ori redobandire a cetateniei va fi inaintat ministrului Justitiei.

8.    Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 18 - Ministrul Justitiei, constatand indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, dupa caz. Ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor prevazute de lege, ministrul Justitiei respinge, prin ordin, cererea de acordare ori redobandire a cetateniei.

Ordinul ministrului Justitiei de respingere a cererii de acordare sau redobandire a cetateniei se comunica solicitantului prin srisoare recomandata cu confirmare de primire.

Ordinul poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel de la domiciliul sau, dupa caz, resedinta solicitantului. Daca solicitantul nu are domiciliul sau resedinta in Romania, ordinul poate fi atacat in acelasi termen la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Hotararea Curtii de Apel este definitiva si irevocabila.

9.    Articlul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 19 - Cetatenie romana se dobandeste la data depunerii juramantului de credinta.

In termenul de trei luni de la data publicarii ordinului ministrului Justitiei in Monitorul Oficial, Partea I, persoanele carora li se acorda cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.


Juramantul de credinta se depune in sedinta solemna in fata ministrului Justitiei sau secretarului de stat delegat in acest sens si are urmatorul continut:
"Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei".

Dupa depunerea juramantului, Comisia pentru cetatenie elibereaza certificatul de cetatenie romana, care va fi intocmit in doua exemplare, semnate de ministrul Justitiei, dintre care un exemplar va fi inmanat titularului. Ambele exemplare ale certificatului cotin elemente de siguranta si au aplicate tfotgrafii ale titularului.

In situatia in care copiii minori dobandesc cetatenia romana o data cu parintii sau cu unul dintre ei, acestia vor fi inscrisi in certificatul de cetatenie al parintilor si nu depun juramantul.

Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 10 si 10 1, cu mentinerea domiciliului in strainatate, va depune juramantul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza, in termenul prevazut la  alin. 1. In acest caz, certificatul de cetatenie romana va fi eliberat de seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.

    
In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii si pana la data dobandirii de parinti a cetateniei romane, Comisia pentru cetatenie, la sesizarea persoanei interesate, va analiza cazul, putand decide in legatura cu depunerea de catre acesta a juramantului si cu eliberarea unui certificat de cetatenie separat pentru copilul devenit major.

10.    Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 20 - Nedepunera, din motive imputabile persoanei care a obtinut cetatenia romana, a juramantului de credinta in termenul prevazut la art. 19 alin. 2 atrage incetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane fata de persoana in cauza.

Constatarea incetarii efectelor ordinului de acordare a cetateniei romane fata de persoanele care nu au depus juramantul in conditiile legii se face de ministrul Justitiei, la sesizarea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.

Persoana care decedeaza inaintea depunerii juramantului de credinta fata de Romania este recunoscuta ca fiind cetatean roman, la cererea succesorilor legali ai persoanei decedate, din ziua publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului ministrului Justitiei de acordare a cetateniei romane, urmand a fi eliberat certificatul de cetatenie de Comisia pentru cetatenie. Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare a cetateniei romane.

Persoana care nu poate depune juramantul de credinta fata de Romania din cauza unui handicap permanent sau a nunei boli cronice obtine cetatenia romana de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a  ordinului ministrului Justitiei de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane, pe baza cererii si a inscrisurilor medicale transmise in acest sens, personal sau prin reprezentantul legal sau conventional, cu mandat special, pana la data finalizarii procedurii de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei. Cererea adresata Comisiei privind eiberarea certificatului de cetatenie poate fi formulata in termen de un an de la data luarii  la cunostinta a termenului de depunere a juramantului de credinta. Nedepunerea cererii in termenul de un an atrage incetarea efectelor ordinului ministrului Justitiei de acordare a cetateniei romane.

11.    Art. 21 alin. (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) Dovada cetateniei romane se face cu buletinul de identitate sau, dupa caz, cu cartea de identitate, pasaportul ori cu certificatul prevazut la art. 19 alin. (4). In caz de nevoie, la cerere, Comisia va elibera o adeverinta de atestare a statutului de cetatean roman.
(3) In cazul in care copilul este inscris in pasaportul unuia dintre parintii sau, dupa caz, in buletinul de identitate, dovada cetateniei se face cu oricare dintre aceste acte.
(4) Daca dovada cetateniei copilului pana la varsta de 14 ani nu se poate face in conditiile alineatului precedent, dovada se va putea face cu certificatul eliberat de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila.

12.    Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 30 - Cererea de renuntare la cetatenia romana, insotita de actele doveditore conform dispozitiilor prevazute la art. 26, se depune la seretariatul tehnic al Comisiei pentru cetatenie sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei din tara in care solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

In cazul in care constata lipsa documentelor necesare solutionarii cererii, presedintele Comisiei solicita, prin rezolutie, completarea dosarului. In cazul in care, in termen de cel mult sase luni de la comunicare nu sunt transmise actele necesare, cererea va fi respinsa ca nesustinuta.

In cazul in care dosarul cuprinde toate documentele necesare solutionarii cererii de renuntare la cetatenia romana, presedintele Comisiei, prin rezolutie, dispune:
a)    publicarea, pe cheltuiala solicitantului, a extrasului cererii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
b)    solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea conditiei prevazute, dupa caz, la art. 26 lit. a) si b).

Ministrul Justitiei dispune, prin ordin, aprobarea sau, dupa caz, respingerea cererii de renuntare la cetatenia romana, apreciind asupra raportului Comisiei de cetatenie prin care aceasta constata indeplinirea sau neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 26.

Ordinul minitrului Justitiei de respingere a cererii de renuntare la cetatenie se comunica solicitantului prin srisoare recomandata cu confirmare de primire.

Ordinul poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel de la domiciliul sau, dupa caz, resedinta solicitantului. Daca solicitantul nu are domiciliul sau resedinta in Romania, ordinul poate fi atacat in acelasi termen la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Hotararea Curtii de Apel este definitiva si irevocabila.

Pierderea cetateniei romane prin renuntare are loc la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului ministrului Justitiei de aprobare a renuntarii la cetatenie.

Dovada renuntarii la cetatenia romana se face cu adeverinta eliberata de secretariatul Comisiei pentru cetatenie, pentru persoanele cu domiciliul in Romania, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, pentru persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, pe baza ordinului ministrului Justitiei de aprobare a cererii de renuntare la cetatenia romana, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

13.    Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 31 - Orice autoritate sau persoana care are cunostinta de existenta unui motiv pentru retragerea cetateniei romane poate sesiza in scris Comisia pentru cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei, avand obligatia sa inmaneze dovezile de care dispune.

Presedintele Comisiei pentru cetatenie stabileste prin rezolutie termenul la care se va dezbate sesizarea de retragere, dispunand totodata:
a)    Solicitarea punctului de vedere al autoritatii competente cu privire la indeplinirea conditiilor legale privind retragerea cetateniei;
b)    Invitarea persoanei care a formulat sesizarea, precum si a oricarei persoane care ar putea da informatii utile solutionarii cererii;
c)    Citarea persoanei in cauza la domiciliul cunoscut sau, daca acesta nu se cunoaste, prin publicarea citatiei in Monitorul Oficial. Citarea persoanei are loc cu cel putin sase luni inainte de termenul fixat pentru dezbaterea sesizarii.
La termenul stabilit pentru dezbaterea sesizarii, Comisia verifica indeplinirea conditiilor necesare retragerii cetateniei romane. Aceasta audiaza persoanele citate potrivit alin. 2 lit. b), precum si persoana in cauza. Lipsa persoanei legal citate nu impiedica desfasurarea procedurilor de retragere a cetateniei romane.

In cazul in care constata indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor legale de retragere a cetateniei romane, Comisia va propune ministrului Justitiei, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetateniei romane sau, dupa caz, respingerea sesizarii.

Ministrul Justitiei, constatand indeplinite conditiile prevazute de lege, emite ordinul de retragere a cetateniei romane, respectiv de respingere a sesizarii de retragere a cetateniei, in cazul in care constata neindeplinirea conditiilor prevazute de lege.

Ordinul ministrului Justitiei de admitere sau de respingere a sesizarii de retragere a cetateniei se comunica pesoanei in cauza, precum si persoanei care a   facut sesizarea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Ordinul poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel de la domiciliul sau, dupa caz, resedinta solicitantului. Daca solicitantul nu are domiciliul sau resedinta in Romania, ordinul poate fi atacat in acelasi termen la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Hotararea Curtii de Apel este definitiva si irevocabila.

Pierderea cetateniei romane prin retragere are loc la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului ministrului Justitiei de aprobare a retragerii cetateniei romane.

14.    Articlul 32 se abroga.
15.    Articolul 33 se abroga.
16.    Articlul 37 1 se abroga.

Art. II - Cererile de acordare, redobandire sau de pierdere a cetateniei romane avizate de Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei prevazuta de Legea 21/1991, republicata, pana la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei Ordonante de Urgenta, vor urma procedura stabilita de aceasta lege.

Cererile de acordare, redobandire sau de pierdere a cetateniei romane depuse ori inregistrate pana la data publicarii prezentei Ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dar neavizate de Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei, potrivit prevederilor Legii nr. 21/1991, republicata, se transfera de la Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei la Comisia pentru cetatenie, iar solutionarea cererilor se va face in cadrul Comisiei pentru cetatenie potrivit procedurilor cuprinse in prezenta Ordonanta de Urgenta.

Art. III - Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV - Litera n) a articolului 11 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.