Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritara 2 "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale" a fost supus dezbaterii publice, asa cum cere legea. Aceasta axa din cadrul Programului Operational Regional vizeaza reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, a strazilor urbane, precum si constructia/reabilitarea soselelor de centura cu statut de drum judetean, avand un rol important in economia regiunilor, intrucat reprezinta o preconditie a dezvoltarii regiunilor si a unor zone mai izolate in cadrul regiunilor. Scopul acestui program il constituie fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere si traversarea localitatilor in conditii de siguranta. "Conectarea drumurilor judetene la reteaua drumurilor nationale si la reteaua TEN, prevazuta a se realiza prin POR, are implicatii asupra dezvoltarii regionale, atragand in circuitul economic zone cu o dezvoltare structurala deficitara. Se urmareste ca aceste retele de drumuri sa contribuie, pe termen mediu, la cresterea fluxurilor de capital, a mobilitatii fortei de munca, a accesibilitatii spre si in interiorul tarii, determinand o dezvoltare durabila a acesteia si, implicit, crearea de noi oportunitati de locuri de munca, inclusiv in zonele rurale", se mentioneaza in textul amintitului ghid. Programul Operational Regional va fi finantat in perioada 2007 - 2013 din bugetul de stat si bugetele locale, fiind cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contributia financiara a UE poate ajunge pana la 85% din alocarea financiara totala a programului. Alocarea financiara indicativa pentru Axa 2 “Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, domeniul de interventie 2.1- "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura" este de 876.711.006 euro, din care 758.355.021 euro din FEDR si 118.355.985 euro cofinantare nationala. Valoarea totala minima a unui proiect este de 3.000.000 RON (echivalentul a 1.000.000 euro), iar cea maxima este de 134.000.000 RON (echivalentul a 40.000.000 euro). Valoarea totala reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile. Care sunt activitatile finantate Conform documentului aflat in dezbatere publica, proiectele inaintate spre aprobare trebuie sa se incadreze in categoriile de operatiuni ale Axei prioritare 2, si anume: Constructia/reabilitarea/modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean; Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi din mediul urban; Construirea/ modernizarea/reabilitarea de poduri si podete; Construirea/ modernizarea/reabilitarea de pasaje rutiere si pasarele; Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de santuri de scurgere si rigole; Decolmatarea santurilor si podetelor existente; Eliberarea si amenajarea terenului; Devierea retelelor de apa, electricitate, gaze si canal, telefonie; Amenajari pentru protectia mediului; Modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului (apa, canalizare, electricitate, gaze, telefonie); Lucrari de siguranta circulatiei (parapete, marcaje etc.); Amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m; Ridicarea cotei la capacele caminelor de vizitare la noua cota a drumului; Completarea acostamentelor cu pamant in afara localitatilor pana la cota carosabilului reabilitat; Amenajarea intersectiilor cu drumurile publice (intersectiilor giratorii si negiratorii); Refugii si parcari; Piste de biciclete; Iluminat stradal; Reparatii trotuare. "Se va urmari ca perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute in cadrul proiectului) sa nu depaseasca data de 31.06.2015"- se mentioneaza in ghid. Nerespectarea unui criteriu anuleaza intregul proiect Solicitantii de fonduri europene trebuie sa fie foarte atenti cand elaboreaza un proiect. Aceasta deoarece Grila de evaluare tehnica si financiara este extrem de stricta. Practic, notarea cu zero puncte a unui criteriu de selectie duce automat la respingerea proiectului. In Ghid, aceste criterii sunt prezentate succint. Pentru drumuri judetene se asigura 6 puncte daca proiectul asigura conexiunea la reteaua TEN sau reteaua nationala si asigura scoaterea din izolare a unor zone cu potential la nivel de regiune. Acelasi punctaj maxim pentru soselele de centura, unde proiectul asigura preluarea fluxurilor majore care tranziteaza orasul si contribuie la facilitarea legaturilor rapide intre zonele rezidentiale cu cele functionale. In cazul strazilor urbane se doreste cresterea gradului de siguranta a circulatiei in localitate prin crearea de zone pietonale, piste pentru biciclisti sau mijloace de transport in comun. Totodata, trebuie sa conduca la reducerea timpului de calatorie prin fluidizarea traficului. Un proiect este automat respins daca obiectivele lui nu sunt corect formulate sau activitatile nu sunt descrise dealiat. Acelasi lucru in cazul in care calendarul de realizare este incomplet sau necorelat cu planificarea achizitiilor publice. In analizarea dosarului se pune accent pe respectarea egalitatii de sanse si pe nediscriminare. Astfel se pot obtine 6 puncte in cazul in care solicitantul are o politica a nediscriminarii, identifica potentiale aspecte legate de discriminare si implementeaza mecanisme de rezolvare a lor. Proiectul mai trebuie sa prevada crearea de facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Cine poate solicita fonduri? Conform reglementarilor in vigoare, solicitantii de finantari pot fi administratiile publice locale sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara. Solicitantii nu trebuie sa se incadreze intr-una din urmatoarele situatii: sunt in stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; este declarat intr-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice. Totodata, reprezentantul legal al solicitantului trebuie sa faca dovada ca nu a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii si nu a fost judecat pentru frauda, coruptie, implicarea in activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene. Programul Operational Regional 2007-2013 este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a PND, contribuind, alaturi de celelalte Programe Sectoriale, la realizarea obiectivului general al Strategiei National-Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre regiunile Romaniei. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Analiza comparativa a Regiunilor de Dezvoltare evidentiaza, dupa 1990, un proces de crestere a disparitatilor de dezvoltare economica si sociala intre regiuni. Diferentele de dezvoltare dintre cea mai dezvoltata Regiune (Bucuresti - Ilfov) si cea mai putin dezvoltata (Regiunea Nord-Est), in termeni de PIB/locuitor, au crescut de aproape trei ori. In acelasi timp, se constata o crestere a disparitatilor intre Regiunile situate in jumatatea vestica a tarii (Nord-Vest, Centru si Vest) au evolutii economice pozitive si un nivel in crestere a numerosi indicatori ai dezvoltarii economice si sociale, si cele situate in jumatatea estica a tarii (Nord-Est, Sud-Est, Sud si Sud-Vest) sunt mai putin dezvoltate.Principala cale identificata pentru atingerea acestui obiectiv o constituie alocarea diferentiata pe Regiuni a fondurilor, in functie de gradul general de dezvoltare al regiunilor, si anume, invers proportional cu marimea PIB/locuitor, astfel incat regiunile mai putin dezvoltate sa beneficieze, proportional, de o alocare financiara mai mare. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finantarea unor proiecte cu impact major asupra dezvoltarii regionale si locale: reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationale si de sanatate, imbunatatirea mediului de afaceri prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, tehnologice, logistice, de afaceri etc.) si sprijinirea initiativelor intreprinzatorilor particulari, valorificarea potentialului turistic si cultural prin sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale in acest domeniu, sprijinirea dezvoltarii centrelor urbane cu potential de crestere economica, pentru a le crea conditii sa actioneze ca motoare ale dezvoltarii regionale si locale.