CONCESIONAREA TARENURILOR PENTRU CONSTRUCTII Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, in vederea realizarii de catre titular a constructiei. Terenurile apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai in vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii. PROCEDURA. Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului. Pana la reglementarea prin lege a situatiei juridice nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate in administrarea Consiliilor Locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari. Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotararea Consiliului Judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a Consiliului Local, astfel incat sa asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare a terenului, in conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente. Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren in suprafata de pana la 250 mp. CONTESTATII. Impotriva licitatiei, pana la momentul adjudecarii, se va putea face contestatie de oricare persoana interesata la judecatoria in a carei raza teritoriala are loc licitatia. Contestatia suspenda desfasurarea licitatiei pana la solutionarea sa definitiva. Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotararii Consiliului Local, respectiv a Consiliului Municipiului Bucuresti, se va incheia actul de concesiune, care va fi inregistrat de concesionar in evidentele de publicitate imobiliara in termen de zece zile de la data adjudecarii sau emiterii hotararii. PLAN. Concesionarea terenurilor se face in conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de Consiliile Locale, Consiliile Judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei. Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism - PUG - aprobate potrivit legii. Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse in intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai in conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ - aprobate potrivit legii. Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii. Stefanica, Dutu & Asociatii,
societate de avocati AM PRIMIT LA REDACTIE