ORGANISMELE DE GESTIUNE COLECTIVA A DREPTURILOR DE AUTOR SI A DREPTURILOR CONEXE Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe in mod personal sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectiva. Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe sunt, in sensul Legii nr. 8/1996, persoanele juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor, a caror gestiune le este incredintata de titulari. Organismele de gestiune colectiva sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau de drepturi conexe: autori, artisti interpreti sau executanti, producatori, organisme de radio si de televiziune, precum si alti titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice si juridice. Aceste organisme functioneaza potrivit reglementarilor privind asociatiile fara scop patrimonial si potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996. OBIECTIV. Organismele de gestiune colectiva actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege, ele putand fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari. Organismele de gestiune colectiva pot fi create numai cu respectarea prevederilor legale si cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Avizul de constituire si functionare pentru organismul de gestiune colectiva se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, conform art. 126 din Legea nr. 8/1996, poate acorda aviz numai organismelor de gestiune colectiva cu sediul in Romania, care: urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a Legii nr. 8/1996; depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretari si executii artistice, fonograme si videograme apartinand propriilor membri si pe care il gestioneaza, precum si contractele incheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme straine; au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 8/1996; au capacitate economica de gestionare colectiva si dispun de mijloacele umane si materiale necesare gestionarii repertoriului pe intregul teritoriu al tarii; permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricaror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza si care doresc sa le incredinteze un mandat. OBLIGATII. Legea nr. 8/1996 prevede in sarcina organismelor de gestiune colective urmatoarele obligatii: a) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi; b) sa-i autorizeze pe utilizatori, in cazul in care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa; c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat; d) sa protejeze interesele membrilor lor, in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate; e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut; f) sa asigure accesul propriilor membri la informatiile privind orice aspect al activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora; g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale, in limita obiectului lor de activitate; h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora; i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control; j) sa indeplineasca orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiectului lor de activitate. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati