IMPOZITAREA VENITURILOR DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE
Cota de impozitare pentru transferul proprietatilor imobiliare a fost stabilita pana la data de 1 ianuarie 2006 la 10% din veniturile obtinute din aceste transferuri. Incepand cu aceasta data, de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, cota de impozit este de 16%. DEFINITII. Prin transferul proprietatilor imobilare se intelege transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la trei ani inclusiv de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990. Prin urmare, in cazul in care constructiile si terenul aferent acestora (daca este cazul) sunt instrainate dupa trecerea unei perioade de timp de trei ani, aceste operatiuni de transfer al dreptului de proprietate vor fi scutite de la impozitare. Nu acelasi regim fiscal il au si operatiunile care privesc vanzarea terenurilor libere de constructii, in cazul acestora din urma, indiferent de perioada care trece intre momentul dobandirii si cel al instrainarii, acestea vor fi impozitate. Prin ""terenuri de orice fel, fara constructii"" se intelege: terenurile situate in intravilan sau extravilan, dobandite dupa data de 1 ianuarie 1990. Daca ulterior dobandirii terenului, pe acesta s-a edificat o constructie, acestui teren i se va aplica regimul de impozitare pentru terenurile aferente constructiilor. Pe de alta parte, in cazul in care constructiile au fost demolate, la instrainarea ulterioara a terenului se va aplica regimul de impozitare pentru terenurile fara constructii. Modalitatea de stabilire a bazei de calcul consta, in principal, in venitul impozabil din transferul proprietatilor imobiliare. Acesta reprezinta diferenta favorabila dintre valoarea de instrainare a proprietatilor imobiliare, terenuri si/sau constructii si valoarea de baza a acestora. Prin ""valoare de instrainare a proprietatilor imobiliare"" se intelege: pretul de vanzare declarat de parti, in cazul instrainarii imobilului prin contract de vanzare-cumparare; valoarea stabilita de partile contractante pe baza propriei aprecieri, in cazul transferului dreptului de proprietate prin alte acte incheiate in forma autentica: donatie, renta viagera, schimb imobiliar, dare in plata etc. ""Valoarea de baza a proprietatilor imobiliare"", in functie de modalitatea de dobandire, se stabileste avandu-se in vedere, in principal, una din urmatoarele metode: pretul de achizitie pentru bunurile imobile dobandite prin cumparare, majorat cu 5%, sau valoarea imobilului mentionata in act, daca acesta a fost dobandit prin donatie, schimb, renta viagera, dare in plata, adjudecare, contract de intretinere, hotarare judecatoreasca etc., majorata cu 5%; in cazul in care asupra bunurilor imobile obtinute in conditiile enumerate la punctul anterior s-au realizat lucrari de modernizare sau alte lucrari si/sau servicii de natura sa creasca valoarea imobilului, la data efectuarii acestora, dovedite prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii se va considera ca valoarea de baza este pretul de achizitie plus costul acestor lucrari si/ sau servicii; pentru constructiile noi, costul acestora la data realizarii, dovedit prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii, la care se adauga valoarea terenului aferent stabilita in conditiile prezentei legi; valoarea rezultata din expertizele utilizate de catre camerele notarilor publici, la data dobandirii imobilelor a caror valoare de baza nu se poate stabili prin modalitatile prezentate la punctele anterioare. SCUTIRE. Operatiunile scutite de la impozitare sunt urmatoarele: aportul in natura al imobilelor la capitalul social al societatilor comerciale, precum si veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fara constructii din intravilan si extravilan dobandite de contribuabil prin:
a) reconstituirea dreptului de proprietate;
b) mostenire sau donatie intre rude pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) schimb imobiliar. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati