MASURI PREALABILE LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI
Legea nr. 198/2004 stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale. Prin aceasta lege s-au declarat de utilitate publica toate lucrarile de constructie de autostrazi si drumuri nationale, expropriator fiind statul roman prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. COMPONENTE. In sensul Legii nr. 198/2004 fac parte integranta din autostrazi si drumuri nationale podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, precum si orice alte lucrari de construire ori amplasare de cladiri, instalatii si alte amenajari necesare apararii si/sau exploatarii acestora. Expropriatorul intocmeste o documentatie tehnico-economica pentru fiecare lucrare. Pe baza documentatiei tehnico-economice, Guvernul aproba, prin hotarare, amplasamentul lucrarii, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul, suma globala estimata a despagubirilor, termenul in care aceasta se vireaza intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului si sursa de finantare. CERERI. Plata despagubirilor pentru imobilele expropriate se face in baza cererilor adresate de titularii drepturilor reale, precum si de orice persoana care justifica un interes legitim. Cererea pentru plata despagubirilor va contine numele si prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, impreuna cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi depusa in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului la sediul consiliului local pe raza caruia se afla imobilul. Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin mijloace de proba admise de lege, in functie de modalitatea de dobandire a drepturilor - conventionala, judiciara, legala, succesorala, intelegand prin dobandire si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in baza unor legi speciale. MODALITATI. Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii, precum si orice persoana care se considera indreptatita la despagubire pentru exproprierea imobilului se pot adresa instantei judecatoresti competente in termen de trei ani de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind declansarea procedurii de expropriere sau in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea comisiei prin care i s-a respins, in intregime sau in parte, cererea de despagubire. Cererile adresate instantei judecatoresti pentru stabilirea, in contradictoriu cu statul roman, a dreptului la despagubire pentru expropriere si a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciara de timbru. Transferul imobilelor din proprietatea privata in proprietatea publica a statului si in administrarea expropriatorului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere sau, dupa caz, la data consemnarii acestora, in conditiile legii. Serviciile privind avizarea si inregistrarea documentatiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor de construire de autostrazi si drumuri nationale, precum si orice alte taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite de la plata. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati