Opera nu poate fi exploatata doar prin dobandirea proprietatii asupra suportului material al ei, ci de obicei este necesara autorizarea din partea autorului.

Cesiunea dreptului de autor sau drepturilor conexe consta in cedarea drepturilor patrimoniale de autor unor alte persoane. Drepturile morale, astfel cum prevede Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari, deci ele nu se pot ceda.
DREPTURI. Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea operei; b) distribuirea operei; c) importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului, dupa opera; d) inchirierea operei; e) imprumutul operei; f) comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate.
In sensul legii:
prin distribuire se intelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora. Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia;
prin import se intelege introducerea pe piata interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport;
prin inchiriere se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere;
prin imprumut se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si fara un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop;
comunicarea publica este orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta
intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, prin punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau in orice moment ales in mod individual;
prin radiodifuzare se intelege: a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public; b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii de catre public;
prin retransmiterea prin cablu se intelege retransmiterea simultana, nealterata si integrala, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de catre public;
prin realizarea de opere derivate se intelege traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a unei opere preexistente, daca aceasta constituie creatie intelectuala.
CONTINUT. Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului.
Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, daca nu s-a convenit altfel. Astfel, cesiunea poate fi generala, constand in cedarea tuturor drepturilor patrimoniale, sau speciala, respectiv cedarea anumitor drepturi pentru un anumit teritoriu si pentru o anumita durata.
De asemenea, autorul operei poate opta pentru o cesiune exclusiva, cand nici macar titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera in modalitatile, pe termenul si pentru teritoriul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane (acest caracter exclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres prevazut in contract) sau o cesiune neexclusiva, cand titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclusiv si altor persoane.

PLATA